Τεντούρα Πατρών

Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «Τεντούρα».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ «Γεωγραφικές εν−
δείξεις» του καν. (ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον ορισμό,
την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία
των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) α−ριθ. 1576/89
του Συμβουλίου».
2. Το σημείο 32 του Παραρτήματος ΙΙΙ του ιδίου ως
άνω κανονισμού, στο οποίο καταχωρίζεται υπέρ της
Ελλάδος η γεωγραφική ένδειξη «Τεντούρα» για την κα−
τηγορία των αλκοολούχων ποτών «λικέρ».
3. Την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του ιδίου ως άνω
κανονισμού.
4. Την περίπτωση στ της παραγράφου 4 του άρθρου 5
του Ν. 2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α’/18−12−2001).
5. Την απόφαση του πρωθυπουργού αριθμ. Υ25/6.12.2011
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουρ−
γών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικο−
νόμου» (ΦΕΚ 2792/Β’/8−12−2011).
6. Τις διατάξεις της απόφασής μας 030/077/2131/
23−8−2011 «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών»
(ΦΕΚ 1946/Β’/31−8−2011) και ιδίως τις παραγράφους 1, 2,
3 και 4 του άρθρου 5 αυτής.
7. Τα στοιχεία του τεχνικού φακέλου για την ‘τεντού−
ρα’ που κατατέθηκε εκ μέρους του Συλλόγου Ποτοποιών
Πατρών στη Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών,
Οίνου, Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους.
8. Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Διεύθυνση Αλκο−
όλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού
Χημείου του Κράτους σχετικά με την παραγωγή «τε−
ντούρας» από ποτοποιούς που λειτουργούν εκτός της
περιοχής Πατρών.
9. Την από 15−11−2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκο−
όλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού
Χημείου του Κράτους.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι όροι
παραγωγής, οι ποιοτικές προδιαγραφές και οι διαδικα−
σίες ελέγχου, προκειμένου να μπορεί να συμπληρώνεται
η επωνυμία πώλησης «λικέρ» ή «ηδύποτο» με την ένδειξη
«Τεντούρα», η οποία έχει καταχωρισθεί, σύμφωνα με το
σημείο 32 του Παραρτήματος ΙΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008,
ως γεωγραφική ένδειξη υπέρ της Ελλάδος για την κα−
τηγορία των αλκοολούχων ποτών «λικέρ (ηδύποτο)».
2. Προκειμένου να επιτρέπεται η συμπλήρωση της
επωνυμίας πώλησης του λικέρ (ηδύποτου) με την εν
λόγω γεωγραφική ένδειξη, πρέπει η διαδικασία παραγω−
γής, από το στάδιο της εκχύλισης, όπως αυτή ορίζεται
στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 2
της παρούσας απόφασης, έως την τελική παρασκευή
του ποτού, ως και η εμφιάλωση, να πραγματοποιούνται
εξ ολοκλήρου σε επιχειρήσεις που έχουν τις παραγω−
γικές εγκαταστάσεις τους εντός των ορίων του Δήμου
Πατρέων, της Δημοτικής ενότητας Φαρρών του Δήμου
45688 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ερυμάνθου και της Δημοτικής ενότητας Ωλένιας του Δή−
μου Κάτω Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
3. Η ένδειξη «Πατρών» μπορεί να συμπληρώνει την
επωνυμία πώλησης «λικέρ» ή «ηδύποτο» ή τη γεωγρα−
φική ένδειξη «Τεντούρα».
4. Εκτός των ορίων της περιοχής που ορίζεται στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η πα−
ραγωγή και διάθεση λικέρ (ηδύποτου) με την γεωγρα−
φική ένδειξη «Τεντούρα» από τις ποτοποιίες που έχουν
καταχωρισθεί στο Παράρτημα και σύμφωνα με τους
όρους του Παραρτήματος αυτού.
Άρθρο 2
1. Το λικέρ (ηδύποτο) με τη γεωγραφική ένδειξη «Τε−
ντούρα» πρέπει να πληροί, τους ακόλουθους ειδικούς
όρους:
α) παράγεται με αρωμάτιση αιθυλικής αλκοόλης γεωρ−
γικής προέλευσης, ύδατος ή υδραλκοολικού μίγματος,
η οποία γίνεται με εκχύλιση μερών των αρωματικών
φυτών κανέλας (Cortex Cinammomi − φλοιοί κινάμμωμου)
και γαρύφαλλου (Flores Caryophylli – άνθη γαρύφαλλου)
με τις μεθόδους της διαβροχής ή/και απόσταξης.
β) επιτρέπεται η εκχύλιση και άλλων αρωματικών
υλών, αλλά πρέπει να υπερισχύει το άρωμα της κανέ−
λας και του γαρύφαλλου.
γ) επιτρέπεται η προσθήκη φυσικών αρωματικών υλών,
υπό την προϋπόθεση ότι υπερισχύει το άρωμα της κα−
νέλας και του γαρύφαλλου.
δ) έχει ελάχιστο αλκοολικό τίτλο 18 % vol
ε) έχει ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα, εκφρα−
σμένη σε ιμβερτοσάκχαρο, 120 γραμμάρια ανά λίτρο.
δ) μπορεί να περιέχει μόνο καραμελόχρωμα ως μέσο
προσαρμογής του χρώματος.
ε) επιτρέπεται η προσθήκη γλυκού οίνου των ακόλου−
θων κατηγοριών με ονομασία προέλευσης ελεγχόμενη
(Ο.Π.Ε.): Μαυροδάφνη Πατρών, Μοσχάτος Πατρών και
Μοσχάτος Ρίου Πατρών.
στ) δεν επιτρέπεται η προσθήκη άλλου συστατικού
πλην των ανωτέρω.
2. Όταν η γεωγραφική ένδειξη «Τεντούρα» ή η επωνυ−
μία πώλησης «λικέρ (ηδύποτο)» συμπληρώνεται με την
ένδειξη «Πατρών», πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι
ειδικοί όροι:
α) ελάχιστος αλκοολικός τίτλος 20 % vol
β) ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα, εκφρασμένη
σε ιμβερτοσάκχαρο, 150 γραμμάρια ανά λίτρο
γ) ελάχιστη περιεκτικότητα γλυκού οίνου εκ των ανα−
φερομένων στο εδάφιο ε της προηγουμένης παραγρά−
φου, 0,5 % επί του τελικού προϊόντος.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου.
3. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση του
λικέρ (ηδύποτου) με την εν λόγω γεωγραφική ένδειξη,
εάν δεν πληρούνται οι όροι της παρούσας.
4. Δεν επιτρέπεται η χρήση της λέξεως «Τεντούρα»
για την εμπορική επωνυμία αλκοολούχου ποτού.
Άρθρο 3
1. Οι ποτοποιοί που ενδιαφέρονται για την παραγω−
γή και διάθεση στην κατανάλωση λικέρ (ηδύποτου) με
τη γεωγραφική ένδειξη «Τεντούρα» υποβάλλουν στην
κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία, όλα τα σχετικά
στοιχεία που αποδεικνύουν το δικαίωμα χρήσης εκ μέ−
ρους τους της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης. Η Χημική
Υπηρεσία μετά από εξέταση των στοιχείων χορηγεί
στους ενδιαφερομένους την έγκριση χρήσης της εν
λόγω γεωγραφικής ένδειξης.
2. Η κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία διενεργεί
τον τακτικό έλεγχο των ποτοποιών που κάνουν χρήση
της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης και προβαίνει στην
ανάκληση της ως άνω εγκρίσεως σε περίπτωση κατα−
στρατήγησης εκ μέρους τους των όρων των άρθρων 1
και 2 της παρούσας.
3. Η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της πα−
ρούσας απόφασης αποτελεί παράβαση του Ν. 2969/2001,
η οποία τιμωρείται σύμφωνα με το εδάφιο ιβ της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 11 και το εδάφιο η του άρθρου
12 του εν λόγω νόμου.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Οι ποτοποιίες που περιλαμβάνονται στον κάτωθι
πίνακα επιτρέπεται να συνεχίσουν την πα−ραγωγή λικέρ
με την γεωγραφική ένδεξη «Τεντούρα», με τις προδι−
αγραφές που προβλέπονται στο άρθρο 2 της παρού−
σας, δεδομένου ότι έχουν μακρά παράδοση (πλέον της
εικοσιπενταετίας) παραγωγής του εν λόγω ποτού. Το
δικαίωμα αυτό διατηρούν και στις περιπτώσεις αλλαγής
έδρας.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 45689
2. Στην επισήμανση των προϊόντων της προηγουμένης
παραγράφου δεν επιτρέπεται η χρήση της ένδειξης
«Πατρών».
3. Δεν επιτρέπεται οι ως άνω ποτοποιίες να παράγουν
«Τεντούρα» υπέρ τρίτου κατά την έν−νοια των διατάξεων
του άρθρου 9 της υπ’ αριθ. 30/077/2131/2011 απόφασης
Υπουργού Οικονομικών.
4 Εφόσον γίνει μεταβίβαση μιας εκ των ανωτέρω
ποτοποιιών διατηρουμένης της επωνυμίας της επιχεί−
ρησης, η διάδοχος ποτοποιία μπορεί να συνεχίσει την
παραγωγή του ποτού υπό τους όρους της παρούσας
απόφασης.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2011
O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ